ตรวจสอบชื่อโดเมน   www.

จดโดเมนเนม .com .net .org 350 บาท ต่อปี


     รับจดโดเมนเนมแบบทั่วไป .com .net .org .biz และโดเมนเนม .th ทุกนามสกุล ในราคาคุณภาพ เริ่มต้นเพียง 350 บาทต่อปี พร้อมระบบ Manage domain แบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้ถือโดเมน หรือเปลี่ยน Name server ท่านสามารถเข้ามาจัดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ได้อย่างอิสระ ตลอด 24 ชั่วโมง

  โดเมนเนมคืออะไร? เราจะเลือกจดโดเมนเนมอย่างไรดี?
     Domain Name ( โดเมนเนม ) คือ ชื่อสำหรับเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น (www.yourdomain.com) ที่ท่านสามารถจดทะเบียนกับผู้ให้บริการรับจดโดเมน ซึ่งชื่อโดเมนที่จะจด จะต้องไม่ซ้ำกับโดเมนอื่น ถึงจะมีผู้ถือครองเป็นบุคคลเดียวกันก็ตาม คนอื่น โดเมนใช้เพื่อการเรียกหาเว็บไซต์ที่ต้องการ “ชื่อเว็บไซต์” คือ สิ่งแรกที่แสดงความมีตัวตนบนอินเตอร์เน็ตให้คนทั่วไปได้รู้จัก สามารถมีได้ชื่อเดียวในโลกเท่านั้น เช่น www.colothai.com และเป็นสิ่งที่าำคัญที่สุด ของการที่จะสร้างเว็บไซต์ให้มีชื่อเสียงบนโลก internet เมื่อผู้ใช้กรอกชื่อโดเมนลงไปในช่อง Address ของโปรแกรม Web browser ระบบก็จะส่งชื่อโดเมนนั้นไปยัง DNS Server (Domain Name Server) หรือเครื่อง Server ที่ให้บริการ Hosting เหมือน  ColoThai.com เพื่อแปลงชื่อโดเมนให้เป็น IP Address แล้วส่งกลับไปยังเครื่อง client ให้สามารถรับข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

  เรื่องที่ควรรู้เมื่อท่านต้องการจดทะเบียนโดเมนเนม
1. ความยาวของชื่อ โดเมน ที่เป็นตัวอักษณ a-z, 0-9, - รวมกันแล้วได้ไม่เกิน 63 ตัวอักษร
2. เมื่อท่านจะจดโดเมนเนม ท่านต้องจดในชื่อของคุณเท่านั้น Domain Ownership
3. ถ้าเป็น Domain ของบริษัท ให้ท่านจดโดเมนภายใต้ชื่อบริษัทเท่านั้น อย่าจดด้วยชื่อพนักงานด้าน IT ของบริษัท
4. ข้อมูลที่สำคัญที่สุดของ โดเมน คือ Owner Detail หรือชื่อที่อยู่ของผู้ถือครองโดเมน
5. ใช้อีเมล์หลักของท่านเท่านั้น ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่ใช้ติดต่อกับคุณ เรียกว่า Registrant E-mail
6. บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ โดเมน ของคุณไว้ให้ดี เช่น วันหมดอายุ ผู้ติดต่อ ที่อยู่ และที่าสำคัญ ชื่อผู้ให้บริการรับจดโดเมนเนม

ตารางเปรียบเทียบ อัตราค่าบริการจดโดเมนเนมแบบทัั่วไป (ภาษาอังกฤษ)
โดเมนเนม ประเภท/บุคคล ผู้ถือครอง ระยะเวลา สูงสุด ราคา / ปี สั่งซื้อ
.comCommercial Organization / ห้างร้านบริษัท 1 - 2 ปี 350 บาท สั่งซื้อทันที
.net Networking Organization / กิจกรรมเครือข่าย 1 - 2 ปี 350 บาท สั่งซื้อทันที
.orgNon Commercial Org / มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร 1 - 2 ปี 350 บาท สั่งซื้อทันที
.biz Business / ห้างร้านบริษัท 1 - 2 ปี 350 บาท สั่งซื้อทันที
.infoInformation / เวปไซด์ให้ข้อมูล 1 - 2 ปี 300 บาท สั่งซื้อทันที
.us ห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลทั่วไป (อเมริกา) 1 - 2 ปี 400 บาท สั่งซื้อทันที
.asia ผู้ขอจดต้องอยู่ในเขตเอเชีย-แปซิฟิก 1 - 2 ปี 600 บาท สั่งซื้อทันที
.tv เว็บไซท์ทีีมีบริการเกี่ยวข้องกับงานโทรทัศน์ 1 - 2 ปี 1,300 บาท สั่งซื้อทันที

**จดโดเมนเนม .th จำเป็นต้องใช้เอกสารประกอบเพิ่มเติมเพื่อส่งเป็นหลักฐาน ส่งไปยัง thnic.co.th รายละเอียดด้านล่าง
ตารางเปรียบเทียบ อัตราค่าบริการจดโดเมนเนมแบบลงท้ายด้วย .th (ภาษาอังกฤษ)
โดเมนเนม ประเภท/บุคคล ผู้ถือครอง ระยะเวลา สูงสุด ราคา / ปี สั่งซื้อ
.co.th Company / นิติบุคคล ห้างร้านบริษัท 1 - 2 ปี 900 บาท สั่งซื้อทันที
.in.th Individual / บุคคลทั่วไป 1 - 2 ปี 900 บาท สั่งซื้อทันที
.net.th Internet Service Provide / ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต 1 - 2 ปี 900 บาท สั่งซื้อทันที
.or.th Non-profit Organization / มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร 1 - 2 ปี 900 บาท สั่งซื้อทันที
.ac.th Academic Organization / สถาบันการศึกษา 1 - 2 ปี 900 บาท สั่งซื้อทันที
.mi.th Military Organization / หน่วยงานเกี่ยวกับการทหาร 1 - 2 ปี 900 บาท สั่งซื้อทันที
.go.th ห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลทั่วไป 1 - 2 ปี 900 บาท สั่งซื้อทันที
** หมายเหตุ :: ทางเราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


    เอกสารที่ใช้สำหรับประกอบการจดโด เมนเนม .th
     สำหรับการจดโดเมน .th จะมีเงื่อนไขที่พิเศษกว่าโดเมนสกุลอื่นๆ คือ โดเมนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ .in.th จะต้องจดจดโดเมนได้ต้องถูกต้องตามเงื่อนไขที่ทาง THNIC ได้กำหนดไว้ และท่านจะต้องส่งเอกสารประกอบการจดโดเมนให้ทาง THNIC ตรวจสอบด้วย ในการตรวจสอบเอกสารที่จะใช้สมัครและจดโดเมนเนม ให้ท่านใช้วิธีการ สแกน, ถ่ายรูป, ส่งแฟกซ์ หรืออย่างได้อย่าง มาให้กับทาง colothai.com เพื่อที่ทางเราจะได้ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนที่จะส่งไปยัง THNIC

    เงื่อนไข และเอกสารที่ต้องใช้ จดโดเมนเนม มีดังนี้
.in.th ( สำหรับบุคคลทั่วไป, หน่วยงาน, หรือองค์กรต่างๆ ) เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

แบบที่หนึ่ง : จดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร
เอกสาร: (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • หนังสือรับรองบริษัท - ( ตัวอย่าง)
 • ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) - ( ตัวอย่าง)
 • หนังสือบริคณสนธิ (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่) - ( ตัวอย่าง)
 • ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)

แบบที่สอง : จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล
เอกสาร: (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบขับขี่
 • หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว


.co.th ( สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ )  ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือบริษัทต่างประเทศที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย และตัวแทนนั้น จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิ ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .co.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

แบบที่หนึ่ง : คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร
 • ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรได้
 • หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น
 1. องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  เอกสาร: (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • หนังสือรับรองบริษัท - ( ตัวอย่าง)
  • ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) - ( ตัวอย่าง)
  • หนังสือบริคณสนธิ (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่) - ( ตัวอย่าง)
  • ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
 2. องค์กรต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
  เอกสาร: (ต้องใช้ทั้งหมด 3 รายการ)
             1. หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
             2. หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
             3. หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ ( ตัวอย่าง)
  - รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
  - รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH
แบบที่สอง : คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ
 • ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุก ตัวอักษร
 • องค์กรที่มีเครื่องหมายการค้ามากกว่า 1 ตัว สามารถจดชื่อโดเมน .co.th ได้ตามจำนวนเครื่องหมายการค้านั้น
 1. เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  เอกสาร:
  1.1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ ที่ถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย
 2. เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
  เอกสาร: (ต้องใช้ทั้งหมด 3 รายการ)
  1. หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
  2. หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
  3. หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ
  - รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
  - รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH


 • .ac.th ( สำหรับสถาบันการศึกษา ที่จดทะเบียนในประเทศไทย )
  • หนังสือจัดตั้งโรงเรียน ที่เซ็นรับรองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - ( ตัวอย่าง)
  • กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น ให้ทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน ( ตัวอย่าง)


 • .or.th ( สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร )
  • หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น
  • กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น ใช้หนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

 • .mi.th ( สำหรับหน่วยงานทางทหาร )
  • หนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าอนุญาตให้หน่วยงาน/องค์กรของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .mi.th ได้
  • สำหรับแบบฟอร์มและวิธีการขอหนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ดูรายละเอียดได้ที่ http://web.schq.mi.th/mi.th

 • .net.th ( สำหรับนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราช บัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ )
  • หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น
  • กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น ใช้หนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

By pathosting

 
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
Tel./LINE/Whatsapp : 084-110-4441
Fax : 02-275-4441
E-mail : Support[A T]ColoThai.com
Line : Colothai
Skype : Support[A T]ColoThai.comลงทะเบียน