ตรวจสอบชื่อโดเมน   www.

เงื่อนไขการให้บริการ สำหรับบริการต่างๆ ของ ColoThai.com

       ก่อนที่ท่านจะทำการสั่งซื้อ หรือสมัครใช้บริการใดๆ กับ ColoThai.com ให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจ กับเงื่อนไขการให้บริการ และการให้บริการ ของทาง ColoThai.com ก่อนทุกครั้ง

       ColoThai.com (ผู้ให้บริการ) มีนโยบายการให้บริการ และข้อตกลงการให้บริการดังนี้
 1. บริษัทฯ จะดูแลระบบการทำงาน และระบบเครือข่ายของบริษัทฯ ให้เป็นไปในสภาพปกติ และใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ เรามีความเชื่อว่า ลูกค้าควรจะเข้าถึงเว็บของตนเองได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ดี การเข้าถึงนี้ ประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งอาจจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา อาทิ วงจรเชื่อมต่อของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของท่านอาจจะขัดข้องชั่วคราว หรือสัญญาณจากท่านไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต อาจจะผิดปกติ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ทีมให้บริการของบริษัทฯ จะประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานการณ์กลับเป็นปกติโดยเร็วที่สุด

 2. บริษัทฯ จะดำเนินการโดยเด็ดขาด กับลูกค้าที่พยายามเจาะเข้าไปในระบบเครือข่าย ในส่วนที่เป็นของระบบ หรือบัญชีของลูกค้ารายอื่น การดักจับข้อมูลที่เครือข่าย (sniffing) การนำโปรแกรมจากภายนอกมารันในระบบ รวมถึงโปรแกรม proxy/VPN และอื่นๆ ผู้ให้บริการจะปิดบัญชีเหล่านี้ทันทีที่ตรวจสอบพบ โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนค่าบริการ หรือค่าติดตั้งใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งจะให้ความร่วมมือกับฝ่ายกฎหมายของบ้านเมือง ในการตรวจสอบให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกฎหมายและตลอดจนดำเนินการทางกฎหมายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด

 3. บริษัทฯ ไม่รับผู้ใช้บริการ ที่ไม่ดูแลการทำงานของ script หรือโปรแกรมใดๆ ที่ตนเองติดตั้งไว้ จนเกิดผลเสียต่อระบบ หรือผู้ใช้งานรายอื่น เราสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดให้บริการทันทีที่ตรวจสอบพบ หรือได้รับการร้องเรียนจากลูกค้ารายอื่น ถึงผลกระทบที่เกิดจากการทำงานของ script หรือโปรแกรมเหล่านั้น

 4. หากผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกการใช้บริการ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการที่ได้ชำระล่วงหน้าไว้แล้ว ยกเว้นแต่จะได้รับแจ้งยกเลิกการใช้บริการ ภายในเวลา 30 วันนับจากเริ่มใช้บริการครั้งแรก (หรือภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ต้องการยกเลิกบริการ) ซึ่งผู้ให้บริการจะคืนค่าบริการให้ครบ ยกเว้นค่าติดตั้ง โดยผู้ใช้บริการจะต้องระบุถึงสาเหตุที่ยกเลิกบริการ หากสาเหตุไม่เกี่ยวข้องกับทางผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการ

 5. ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการล่วงหน้า ตามแผนการให้บริการที่สั่งซื้อก่อนครบกำหนดแต่ละช่วงการใช้งาน ทั้งนี้ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการ หากไม่ได้รับการชำระค่าบริการภายใน 7 วันทำการ หลังจากครบกำหนดชำระ และสงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่าเปิดบริการใหม่ รวมทั้งการปิดบริการโดยถาวรกับบัญชีที่ค้างชำระหลังจากนั้น

 6. การให้บริการหลังการขายของบริษัทฯ ไม่รวมถึงค่าเดินทาง ค่าเสียเวลาในการแก้ไขปัญหา อันเื่นื่องมาจากความผิดพลาดในการใช้งานของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย สำหรับการให้บริการของบริษัทฯ และผู้ใช้บริการไม่สามารถยกเลิกบริการ และขอคืนค่าบริการอันเนื่องมาจากสาเหตุดังกล่าวได้

 7. การให้บริการหลังการขายของบริษัทฯ หากผู้ใช้บริการไม่ได้มีการว่าจ้างให้ดูแลระบบ ( System Admin) การให้บริการของบริษัทฯ ครอบคลุมเฉพาะด้าน Network และฮาร์ดแวร์ (กรณีใช้บริการเช่า/เช่าซื้อ เซิร์ฟเวอร์) เท่านั้น และรหัสผ่านในการเข้าถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้า ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเก็บรหัสผ่านของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรหัสผ่านด้วยตนเอง

 8. ผู้ให้บริการ ให้บริการโดยแนวทางที่ควรจะเป็นโดยทั่วไป ผู้ใช้บริการเข้าใจอย่างชัดเจนและยอมรับว่า ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียต่อข้อมูล เวลา โอกาสทางธุรกิจ หรือความสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ ของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 9. ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดที่ทำให้ผู้ให้บริการเสียหาย จากเหตุใดๆ ทั้งสิ้น


 10. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ ถูกต้องตามกฏหมาย และหลักศีลธรรมอันดีของประเทศไทย และยอมรับผิดชอบต่อผลทั้งปวงอันเกิดจากเนื้อหานั้น โดยผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด ผู้ให้บริการมีหน้าที่ตามกฏหมายที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในการพิสูจน์หลักฐานทั้งปวง โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ จากการให้ความร่วมมือดังกล่าว ไม่ถืออยู่ในส่วนที่ทางผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบ และทางผู้ใช้บริการขอละเว้นสิทธิใดๆ อันอาจมี ที่จะฟ้องร้องเอาค่าเสียหายหรืออื่นใดกับผู้ให้บริการได้

 11. ผู้ให้บริการไม่รับผู้ใช้บริการที่จะดำเนินการใดๆ ผ่านทางระบบของผู้ให้บริการ ในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดกฎหมายของไทย การละเมิดลิขสิทธิ์ (pirated software, MP3, etc.) ผิดขนบธรรมเนียมหรือศีลธรรมอันดีของไทย (gambling, child pornographies, adult materials, etc.) เราไม่รับผู้ใช้บริการที่ทำการส่งอีเมล์ขยะ bulk mail หรือการ spam ไปยังผู้ที่ไม่ประสงค์จะรับอีเมล์จากผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้งานเว็บโฮสติ้งที่ใช้ทรัพยากรของระบบในส่วนใดๆ เกินกว่าร้อยละสิบติดต่อกันเกินกว่า 4 ชั่วโมง

 12. กรณีผู้ใช้บริการต้องการติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพื่อใช้ในการสตรีมมิ่ง (Streaming) ไฟล์ VDO ผู้ใช้บริการต้องแจ้งก่อนใช้บริการ หากพบว่ามีการใช้แบนวิธสูง ผู้ใช้บริการยินดีที่จะชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


 13. ทั้งผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงนี้แล้ว เห็นชอบทุกประการ ผู้ใช้บริการจึงใช้บริการของผู้ให้บริการ

 

 

 

 


 
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
Tel./LINE/Whatsapp : 084-110-4441
Fax : 02-275-4441
E-mail : Support[A T]ColoThai.com
Line : Colothai
Skype : Support[A T]ColoThai.com